Երկաթի խելատ DTPA 11%

Երկաթի խելատ - Oligo Iron DTPA 11%

Van Iperen Oligo Iron-DTPA 11%-ը ﬔկ ﬕկրոտարրի՝ երկաթի բարձր պարունակությամբ պարարտանյութ է, որը նպաստում է քլորոֆիլի արտադրությանը: Այս պարարտանյութն ունի բարձր մաքրություն, փոշի չի առաջացնում, լուծվում է ամբողջովին և արագ, ինչը հնարավորություն է տալիս պատրաստել աﬔնաբարձր կոնցենտրացիայով հիﬓական լուծույթ:

Iron DTPA 11%-ը խորհուրդ է տրվում օգտագործել հիդրոպոնիկ եղանակով մշակության դեպքում, և խորհուրդ է տրվում կիրառել բույսի աճի տարբեր ֆենոլոգիական փուլերում:

  • Նպաստում է տերևային զանգվածի աճին, կանխարգելում է քլորոզը
  • Երկաթը 100%-ով խելատացված է և ամբողջությամբ հասանելի է ﬕնչև pH-ի 7 արժեքը
  • Չի պարունակում ամոնիում

Ավելի մանրամասն կարդացեք այստեղ: